سخت نگیر

یه جاهایی رها کنید. دو دوتا چهار تا نکنید.زیاد فکر نکنید. اگه آدم حسابیه،بقیه داستان رو ول کنید.بقیه داستان اضافه

باور غلط

همه ی مردها بدن، مگر اینکه عکسش ثابت بشهصاحب اين تفکر تک تک افرادی که به سمتش تمایل دارن رو یک به یکبه بدترین شکل

گند زدن

مگه همیشه باید برد؟مگه همیشه باید رو دور بود؟اگه قرار بود همیشهپیروز و خوشبخت باشیمدیگه زندگی معنی نداشت حال

حال بدی

اینی که میگن برای اینکه حالت خوب باشهحالت رو به حال دیگری گره نزن،خیلی قشنگ و شیکه،اما در عالم واقع اینطور نیست.