گند زدن

مگه همیشه باید برد؟
مگه همیشه باید رو دور بود؟
اگه قرار بود همیشه
پیروز و خوشبخت باشیم
دیگه زندگی معنی نداشت حال نمیداد

یه زمانهایی هم باید گند بزنیم و درس بگیریم