در این قسمت می توانید مشکل خود را مطرح کنید

مشکل شما بررسی شده و نتیجه را ظرف ۲۴ ساعت آینده به اطلاع شما میرسانیم

لطفا پرسش خود را نهایتا در ۲۵۰ کلمه خلاصه کنید.
حتما سن، جنسیت و اینکه آیا تا به حال رابطه داشته اید را در ابتدای پرسش خود عنوان کنید.

20+11=