کمال گرایی

اینقد خودتو اذیت نکن تو انتخابت.
کمال گرا نباش.
کمال گرایی بیش از حد باعث میشه، گزینه هات رو از دست بدی!
اون وقته که دیگه کار از کار میگذره.
پس جدی به موردهایی که از توشون، شوهر در میاد فکر کن.