سخت نگیر

یه جاهایی رها کنید. دو دوتا چهار تا نکنید.
زیاد فکر نکنید. اگه آدم حسابیه،
بقیه داستان رو ول کنید.بقیه داستان اضافه کاریه.
اصل داستان اینه که، طرف آدم حسابیه.