زور الکی نزن

کلی اتفاق های خوب،

قراره براتون اتفاق بیوفته،

کلی داستانهای عجیب وغریب قراره براتون پیش بیاد،

همش خیره.

خودتونو بسپارید به خدا،

تلاش کنید اما نتیجه رو به خدا واگذار کنید.

هرچیزی به صلاحتون هست پیش خواهد اومد.

وقتی نتیجه رو به خدا واگذار کنی دیگه زور الکی نمیزنی،

در کمال آرامش کارتو انجام میدی واز مسیرلذت میبری.