راهنمای خرید

در صورت بروز مشکل در فرآیند خرید از سایت
مینوانید به روش زیر عمل کنید :

. . . . . . . .

واریز مبلغ به شماره کارت
۸۳۲۷_۹۵۷۹_۱۲۱۱_۶۲۷۴
مهرداد آقاجانی دهشیری
بانک اقتصاد نوین

. . . . . . . . .

ارسال تصویر رسید پرداخت
از طریق پیام رسان تلگرام
به شماره ۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷

. . . . . . . . .

فایل های صوتی MP3
حداکثر ۲۴ ساعت بعد
از طریق پیام رسان تلگرام
برای شما ارسال میگردد

. . . . . . . . .

( تماسهای تلفنی پاسخی دریافت نمیکنند )