راهنمای خرید

در صورت بروز مشکل در فرآیند خرید از سایت

لطفا به روش زیر عمل کنید :

.

واریز مبلغ به شماره کارت

۸۳۲۷_۹۵۷۹_۱۲۱۱_۶۲۷۴

مهرداد آقاجانی دهشیری

بانک اقتصاد نوین

.

ارسال تصویر رسید پرداخت

از طریق پیام رسان تلگرام

به شماره ۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷

.

فایل های صوتی MP3

حداکثر ۲۴ ساعت بعد

از طریق پیام رسان تلگرام

برای شما ارسال میگردد

.

( تماسهای تلفنی پاسخی دریافت نمیکنند )