هیچی خوشگل تر از لبخند یه زن نیست

هیچی خوشگل تر از لبخند یه زن نیست یعنی چیزی قشنگ تر از این به نظرم تو دنیا وجود نداره وقتی از ته دل می خنده صوب داشتم می اومدم، از تو آینه یه خانوم و آقایی رو دیدم که ماشین پشتی ام بودن به نظر زن [...]

رابطه ی خوب

رابطه ی خوب به رابطه ای میگن که توش احساس امنیت عاطفی وجود داشته باشه اینکه احساس کنی مورد حمایت طرفت هستی و بدونی که این حمایت بی قید و شرطه یعنی به واسطه ی چیزی یا کسی حمایت صورت نمیگیره بلکه [...]