یکی اشو انجام بدید

یکی اشو انجام بدید یا چت یا تماس این برای بعد از اینه که پسر مخ شمارو زد و هنوز کار به دیت نکشیده البته در اوایل یک ماه بعد از دیت هم صادقه ↓