آفرودیت تایپ

اصن همینکه راه میره اغوا می کنه همه ی انرژی ها پخش می شه و همه متوجه میشن و سرها می چرخه که چی شد؟ بعد نمی فهمن چی شده یعنی اکثر افراد موقعی که یک آفرودیت تایپ می بینن متوجه نمیشن مردا نمی فهمن [...]