ترس از دست دادنت رو بکش

توضیحات

توضیحات

ترس از دست دادن نباید توی جون تو باشه

باید توی جون اون باشه

ترس از دست دادنت رو بکش

نترس

نمیمیری اگه بره

تو باید رها کنی و بری

به معنای واقعی کلمه باید بری و نمونی

تا قدرتمند بشی


نباید فکر کنی که چیزی رو از دست میدی

در واقع خیلی چیزهای خوب به دست میاری

و چندین پله صعود می کنی

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید