مکانیسم دفاعی گسستگی

گسستگی (DISSOCIATION) : تفکیک گروهی از افکار و فعالیتها از بخش اصلی سطح هشیاری و گریز روانی از شرایط آسیب زا. جدا کردن خود از واقعیت. تغییر عمده و موقتی در شخصیت و یا هویت. وجود دو یا چند روند [...]

خیالپردازی (FANTACY)

خیالپردازی (FANTACY) : فرد به منظور گریز موقتی از شرایط دردناک، به خیالپردازی روی می آورد. هدایت آرزوهای دست نیافتنی و یا نامقبول به قوه تخیل

مکانیسم دفاعی انکار (DENIAL)

انکار (DENIAL) : عبارت است از انکار و نفی واقعیت، رفتار، کردار و عامل اضطراب زا. عدم پذیرش واقعیت و رد رویدادها. مثال: مادری پس از دریافت خبر کشته شدن پسرش در جنگ، مرگ پسرش را انکار کرده و باز [...]

بازداری هدف (AIM INHIBITION)

بازداری هدف (AIM INHIBITION) : هنگامی که ما با اهداف و آرزوهای دست نیافتی مواجه میشویم، انتظارات خود را تقلیل میدهیم. نوعی جابجایی و دلیل تراشی میباشد. مثال: مردی که به یک زن گرایش جنسی دارد اما [...]

گوشه گیری (WITHDRAWAL)

گوشه گیری (WITHDRAWAL) : فرد تصمیم میگیرد برای کاهش عوامل استرس زا،  از اطرافیان خود کناره گیری کرده و انزوا طلب شود.

مکانیسم دفاعی دلیل تراشی (RATIONALIZATION)

دلیل تراشی (RATIONALIZATION) : عبارت است از استفاده از استدلالهای منطقی و پذیرفتنی برای توجیه رفتار و احساسات غیر موجه و توجیه ناپذیر- بازآرایی شناختی از ادراکات فردی-علل غیر واقعی جانشین علت و [...]

مکانیسم دفاعی دو پاره سازی (SPLITTING)

دو پاره سازی (SPLITTING)   : فرد اطرافیان خود را به دو گروه عمده خیلی خوب و خیلی بد تقسیم بندی میکند. و همه چیز را سیاه و سفید میبیند. از قانون همه یا هیچ استفاده میکند. اما این دو گروه مدام جای [...]

مکانیسم دفاعی جسمانی کردن (SOMATIZATION)

جسمانی کردن (SOMATIZATION) : تعارضات (مشکلات روانی) خود را به شکل نشانه های جسمی بروز میدهند. در بخش هایی از بدن که از اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک عصب گیری میشوند. هدایت اضطراب به مشغولیت ذهنی با [...]

مکانیسم دفاعی تبدیل (CONVERSION)

تبدیل (CONVERSION) : مانند جسمانی سازی میباشد اما این بار تعارضات در نواحی از بدن که از عصب حرکتی و حسی عصب گیری میشوند بروز می یابند. انتقال تعارضات روانی (تکانه های سرکوب شده) به نشانه های جسمی [...]

مکانیسم های دفاعی

سازوکار دفاعی عبارت است از واکنش ناخودآگاه خود (من) به عنوان قسمتی از شخصیت به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در ادراک واقعیت. مکانیسم‌های دفاعی شیوه‌هایی هستند که افراد به طور ناخودآگاه در [...]

صفحه 1 از 3