تو آب نمک نباشید!

, ,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

پیگیری کردن شما بعد از دیت خیلی ضایع است

,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

اگر گفت قصد ازدواج ندارم کات کنید

, ,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

پیشبرد رابطه چیست

, ,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajan

ادامه مطلب …

نخ دادن یعنی چی؟

, ,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

غول مرحله آخر

, ,

#مهرداد_آقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

تو سری خور صرف نباشید

,

#مهرداد_آقاجانی

ادامه مطلب …

پسر نباید نخ بده نخ دادن کار دختره

,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

یلخی نرید تو داستان

, ,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …