غول مرحله آخر

, ,

#مهرداد_آقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

تو سری خور صرف نباشید

,

#مهرداد_آقاجانی

ادامه مطلب …

تا پنج ماه در مورد ازدواج حرف بزنیم یا نه؟

, ,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani ادامه مطلب …

“سفت گرفتنِ لطیفانه”

,

#مهرداد_آقاجانی

ادامه مطلب …

پسر نباید نخ بده نخ دادن کار دختره

,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

یلخی نرید تو داستان

, ,

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …

بیخیال سلبریتی ها بشید

,

سلبریتی به معنای کسی که دختر دور و برش زیاده
نه معنای مرسوم اش

#مهردادآقاجانی

@Mehrdad_Aghajani

ادامه مطلب …