کارگاه آموزشی خودشناسی و رضایت شغلی

کارگاه خودشناسی و رضایت شغلی جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می نماید: کارگاه آموزشی یک روزه خودشناسی و رضایت شغلی با تدریس  آقای مهرداد آقاجانی در تاریخ ۳/۵/۹۰ برگزار می شود: ساعت [...]