مراحل به وجود آمدن تفکر خلاق

تلویزیون خود را بکشید

تعریف خلاقیت

 

خلاقیت،

توانایی شخص در ایجاد ایده ها ، نظریه ها ، بینش ها یا اشیای جدید و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده ای ابتکاری و از لحاظ علمی زیباشناسی ، فن آوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد . (نظریه ورنون ۱۹۸۹ )

 

  تعریف تفکر و انواع آن : تفکر فعالیت هدفدار ذهنی است که تا حدودی بر آن کنترل داریم دو نوع تفکر داریم : تفکر هم گرا و تفکر واگرا تفکر همگرا انتخاب کننده است . تفکر واگرا تولید کننده و مولد است . تفکر همگرا دارای توالی است ، تفکر واگرا می تواند پرش انجام دهد. به تفکر واگرا تفکر خلاق می گویند و این تفکر است که موجب خلاقیت می شود و توسط نیمکره راست مغز صورت می گیرد .


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱ 

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010