تفرد

 

تمامیت

 

 
مسیر تفرد از میان سنگلاخ های ناخوداگاهی می گذرد
این راه بلد می خواهد
بلد ، خود فرد است
مسئولیت بلد شدن خود را به عهده بگیریم

Comments are closed.

Scroll To Top