کهن الگو (آرک تایپ) دیونیسوس

دیونیسوس
خدای شراب ، وجد و خلسه ، خدای عرفان ، عشق و سرگردان .
” پذیرش دیونیسوس ” یعنی به رسمیت شناختن و درک کردن و ارج نهادن به جایگاه درد و مرگ در زندگی و تحمل تمامی گستره ی از مرگ تا زندگی و از درد تا وجد ، که شامل جراحتی است که در طی آن فرد از ملالت انطباق بی حس کننده با فرهنگ و انتظارات خانواده
” آزاد” میشود
رومی ها به او باکوس میگفتند . تنها خدایی که مادری فانی داشت . گیاه مورد علاقه : انگور ، مورد ، انجیر و درخت کاج .
حیوان های نمادین : گاو نر ، بز ، یوز ، گوزن ، شیر ، پلنگ ، ببر ، الاغ ، دلفین و مار . قلمرو او : تمامی طبیعت را شامل میشود ؛ به خصوص رطوبت حیات بخش آن . ویژگی های این خدا : دیوانگی و خشونت است . پرستندگانش : شراب میخوردند و دیوانه وار پایکوبی میکردند و دست به خشونت می زدند .
کهن الگوی دیونیسوس :
کودک الهی ، نوجوانی ابدی ، پسر مادر ( بچه ننه ) ، شمن ( رابط بین دو دنیا ) دوگانگی شخصیت ، سرگردان شکنجه شده ، کهن الگوی تکه تکه شده .
هدیه دیونیسوس : شراب و موسیقی است . رقص و عشق ورزی قلمرو ویژه ی دیونیسوس است . مردی که این آرک تایپ در او غلبه دارد یا زیادی زنانه ، زیادی صوفی منش ، زیادی ضد فرهنگ ، زیادی تهدید کننده یا زیادی جذاب است . او زندگی دنیوی را در هم میریزد و سایرین را به عیاشی و سرمستی دعوت میکند .مهم ترین افراد زندگی او را زنها تشکیل میدهند . با زنها روابط نزدیک و صمیمی دارد . دارای علایق زنانه و دخترانه است . از نظر علایق و شخصیت بیشتر شبیه به مادرش است تا پدرش . در سنین نوجوانی سئوال بزرگ یک دیونیسوس درباره ی هویت جنسی خودش است . او به شدت عاشق دخترها یا پسرها یا هر دو میشود . خطر استفاده از مواد مخدر بسیار است . دیونیسوس پسر در درون خود دچار تضاد است . برای رسیدن به وجد و خلسه ، به معنویات یا روابط جنسی یا مواد مخدر روی می آورد .
کار:
جذب مشاغل رقابتی نمیشود و جاه طلبی شخصی ندارد . به دنیای آکادمیک علاقه ندارد ، بدنبال کاری که به سالها مطالعه و تمرین نیاز داشته باشد نیست . کسب قدرت و اعتبار برای او بی معنی است . ممکن است به فرقه های عرفانی – مذهبی بپیوندد . در حوزه هایی از فعالیت خلاقانه مثل ( نویسندگی ، موسیقی ، هنرپیشگی ، ….. ) موفق است که بتواند استعداد خود را در آن زمینه با تجربیاتی که از درگیر شدنش با جنبه های تاریک خود بدست آورده پیوند بزند .
رابطه با زنان :
کودک زخم خورده ی درون او ، زنان مادرگونه را به طرف او میکشاند تا از او مراقبت کنند . شهوانی بودن و تمجید او از زیبایی ، زنها را بعنوان دوست و یا معشوق به او جلب میکند . دوستی بسیار عمیقی با زنها دارد و بین آنها صمیمیت و اعتماد حاکم است .
تمایلات جنسی :
محور زندگی یک دیونیسوس مرد ، ابراز تمایلات جنسی ذاتی و شدید است . روابط جنسی او غیر شخصی یا فراشخصی است و بدنبال تجربه های خلسه آور است . در عشق ورزی اش با یک زن ، انگیزه ی او خود تجربه است نه تصاحب کردن .
ازدواج :
زن سنتی ، دیونیسوس مرد را شوهر خوبی نمیداند . زندگی با او هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر عاطفی غیر قابل پیش بینی است . او تک همسر نیست و نمیتواند تعهدی برای همه ی عمر بدهد .
بچه ها :
بچه های یک دیونیسوس ، احساس از هم پاره شدن دارند . او به هر چه در لحظه ی حاضر میگوید اعتقاد دارد . ولی نمیتوان بعداً برای انجام آن به او اتکا کرد . بی پبات و غیرقابل اتکا است . مسئولیت های سنتی پدر بودن را به دوش نمیگیرد . او هرگز نمیتواند یک آسمان پدر سنتی با فاصله و “در دنیا ” باشد . ولی ممکن است به یک زمین پدر ” درخانه”
که بطور غریزی با بچه هایش نزدیک و صمیمی است تبدیل شود .
میانسالی :
بحران اساس عاطفی ، رو آوردن به الکل و مواد مخدر ، شکست در کار و رابطه هایش .
کهنسالی :
الگوی اول : مشکلات میانسالی بدون حل شدن تا زمان مرگ ادامه پیدامیکند
الگوی دوم : ترکیب آرک تایپ دیونیسوس با یک رفاه به ارث رسیده .
الگوی سوم : ترکیب دیونیسوس با یک شخصیت پخته = زندگی غنی عاطفی + استمرار و تعهد = احساس یگانگی روحانی = تمامیت معنوی .

مشکلات روانشناختی :
اختلال در ادراک از خود = احترام به خود پایین و باد کردن . جوان ابدی ماندن . کشمکش با متضاد ها . پتانسیل بیماری روانی ، عوارض جانبی هدیه ی تاک = مشکلات آزار و شکنجه ( روی آوردن به الکل و مواد مخدر به منظور رسیدن به تمامیت ) جایگزینی خدا با الکل ، علائم روان تنی ( کوری یا فلج هیستریک ، بی اشتهایی )
مشکلات روانشناختی برای دیگران :
بر هم زدن و تلاطم در زندگی یک زن ، روبرو شدن با بدترین جنبه shadowیی خودش ، دعوت به آشوب و طغیان و متلاشی کردن زندگی زناشویی زن .
راه های رشد :
پروراندن ego ی مشاهده گر و پذیرا . رشد متحدین : زئوس ، هرمس ، آپولو . روبروشدن قهرمانانه با ناخودآگاه وظیفه ی قهرمان سفر به دنیای زیرین ایجاد رابطه ی متعهدانه ( عشق متعهدانه شخصی : یافتن آردیانه
جدول مشخصات :
خدا : دیونیسوس ( باکوس ) خدای وجد و شراب
رده : پسری که پدر او را پرورش داد
نقش های آرک تایپی : عارف – آواره – عاشق شوریده
تیپ های یونگ : یا برون گرا ، یا درونگرا – قطعاً حسی
زمان : در لحظه – بی زمان
مشکلات روانشناختی : مخدوش بودن ادراک از خود، آزار ذاتی احترام به خود پایین .( عدم یکپارچگی روانی همیشه در حال تکه تکه شدن است )
قدرتها : تمجید از تجربه های حسی – عشق به طبیعت – شدت شور .