کارگاه آموزشی نحوه ی ارتباط با شخصیت های مردانه

,

هنوز ظرفیت برای شرکت در کارگاه باقی است

۰۹۳۶۶۰۸۴۳۳۶

#مهرداداقاجانی #کارگاه_آموزشی_نحوه_ارتباط_با_شخصیت_های_مردانه

@Mehrdad_Aghajani