چرا به یه پسر هیچ وقت نباید پیشنهاد داد؟

به یه پسر هیچ وقت نباید پیشنهاد داد.

هیچ وقت.

زننده تر از این حرکت وجود نداره.

از دوران مادها تا به الان، زننده تر از این حرکت انجام نشده.

پیشنهاد مستقیم دادن به یک پسر مساوی با بی اجر و قرب کردن خودتونه.

به جاش باید نخ داد.