هیچی خوشگل تر از لبخند یه زن نیست

هیچی خوشگل تر از لبخند یه زن نیست

یعنی چیزی قشنگ تر از این به نظرم تو دنیا وجود نداره

وقتی از ته دل می خنده

صوب داشتم می اومدم، از تو آینه یه خانوم و آقایی رو دیدم که ماشین پشتی ام بودن

به نظر زن و شوهر می اومدن

عادی نشسته بودن و آقا داشت رانندگی می کرد

ماشین پراید بود

برای بار دوم که اتفاقی توی آینه رو نگاه کردم، دیدم خانومه از ته دل داره می خنده

اینقدر خوب می خندید که حد نداشت

آدم دوست داشت پیاده بشه و بره بزنه به شیشه اشون و بگه ببخشید میشه به منم بگید که داستان چیه؟

خدا به ما مردا خیلی حال داده

اینو جدی میگم

بدون اغراق

یه حال عظیم داده

و اون حالم اینه که زن رو خلق کرده

دنیا بدون زن ارزش زندگی کردن نداره

لال بشم اگه دروغ بگم