هذیان اروتومانیک

هذیان اروتومانیک( جنون عشقی،جنون ج ن س ی،هذیان شهوانی)

هذیان

هذیان ها، اعتقادات غلطی هستند که در برابر هرگونه استدلال مقاومت می کنند و با وجود شواهدی که معمولا” برای باطل کردن آنها کافی هستند، ادامه می یابند. مثل این اعتقاد که فرد معتقد است همسرش در غذای او سم می ریزد که او را بکشد.

اما هذیان نوع ” اروتومانیک” چیست؟

در “اروتومانیا”، بیماران معتقدند که یک نفر که معمولا” موقعیت اجتماعی بهتری نسبت به این بیماران دارد، عاشق آنها شده و خواهان آنها است.

مثلا” ممکن است یک دختر ایرانی “قاطعانه” معتقد باشد که یک بازیگر مشهور سینما یا یک خواننده معروف ( مثل جانی دپ، انریکه و …) عاشق او شده است.

این بیماران معمولا” تنها، منزوی، وابسته و از لحاظ ج ن س ی مهار شده هستند و عملکرد اجتماعی و شغلی پایینی دارند. آنها معمولا” زنان غیر جذابی هستند که زندگیشان توام با عزلت و تنهاییست، مجرد هستند و تماس های ج ن س ی چندانی نداشته اند.

هرگونه انکار عشق از سوی معشوقِ تخیلی هرچند بسیار واضح باشد از طرف بیمار به عنوان تاییدی پنهانی بر وجود عشق تعبیر می شود.

اروتومانیا را ” روانپریشی عاشقانه” نیز می خوانند.

نوشته های اخیر
0

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید