گسستگی (DISSOCIATION) :

تفکیک گروهی از افکار و فعالیتها از بخش اصلی سطح هشیاری و گریز روانی از شرایط آسیب زا.

جدا کردن خود از واقعیت. تغییر عمده و موقتی در شخصیت و یا هویت.

وجود دو یا چند روند ذهنی در آن واحد بدون یکپارچه شدن آنها.

فرد روندهای رفتاری و هیجانی خود را از الگوی رفتاری هشیار و یا هویت معمول خود جدا میسازد.

قطع به هم پیوستگی خاطرات، هیجان و خوداگاهی.

قطع ارتباط با خود و یا محیط.

مانند واپس رانی بوده و معمولا در پی یک ضربه روحی سهمگین عارض میگردد.

مثال : خیال پروری در طی روز.

مثال: شما پس از تصادف سهمگین به گونه ای رفتار میکنید که انگار شما در این تصادف حضور نداشته اید.

مثال: نیاوردن مشکلات کاری به خانه (یک گسستگی سالم).

نوشته های اخیر

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید