فایل صوتی جلسه ی پخش و نقد فیلم پنجره مخفی ( Secret Window )

دانلود فایل صوتی نقد فیلم پنجره مخفی

این فایل شامل اطاله گویی و اضافه گویی های اینجانب در کانون فیلم درخشش در باب فیلم پنجره ی مخفی است

http://trainbit.com/files/9030149884/09_-_SECRET_WINDOW.mp3

محتوای بحث در ارتباط با مبحث سایه می باشد


دوره های آموزشی

Mehrdad Aghajani all rights reserved
۲۰۱۰-۲۰۱۲ –۱۳۸۹-۱۳۹۱