عناوین و سرفصل های ادامه ی پکیج رابطه و ازدواج – آبان الی بهمن ۹۵

کارگاه  دوازدهم : پیش به سوی ازدواج (چگونگی پیشبرد رابطه به سمت ازدواج)  بیست و یکم آبان ۲۱/۸

کارگاه سیزدهم : زن خواستنی (مردان با چه زنانی ازدواج می کنند) بیست و هشتم آبان ۲۸/۸

کارگاه چهاردهم : مرد ایده آل + دلبری خانوادگی

(پیش قدم شدن مرد برای ازدواج + برگزاری مراسم خواستگاری + چگونگی ایجاد ارتباط خوب با خانواده همسر) پنجم آذر ۵/۹

کارگاه پانزدهم :  نامزدی شیرین ( نحوه درست سپری کردن دوران نامزدی) نوزدهم آذر ۱۹/۹

کارگاه شانزدهم : شب عروسی ( نحوه برگزاری مراسم ازدواج) بیست و ششم آذر ۲۶/۹

کارگاه هفدهم :  ماه عسل (چگونگی سپری کردن دوران زیر یک سقف) سوم دی ۳/۱۰

کارگاه هجدهم: رنج شیرین ( نحوه سپری کردن دو سال اول پر تنش زندگی) دهم دی ۱۰/۱۰

کارگاه نوزدهم : شادابی مشترک ( نحوه شاداب نگه داشتن زندگی مشترک) هفدهم دی ۱۷/۱۰

کارگاه بیستم : شوهر وفادار (پیشگیری از خیانت مرد) بیست و چهارم دی ۲۴/۱۰

کارگاه بیست و یکم :  زن باشعور (راهکارهای جلوگیری از وابستگی بیمارگونه به همسر) اول بهمن ۱/۱۱

کارگاه بیست و دوم : ازدواج رنج مقدس ( بهبود رابطه زناشویی) هشتم بهمن۸/۱۱

کارگاه بیست و سوم : سوگ و قطع کابل انرژی – پانزدهم بهمن ۱۵/ ۱۱