پرسش و پاسخراه حل مشکلم؟
مرضیه خ پرسید 4 هفته قبل

همسر من از وقتی با من ازدواج کرده همون صد درجه تغییر کرده و تمام حرفای قبل ازدواجشم کذب بود الان چیکا کنم؟

1 پاسخ ها
مهرداد آقاجانی پاسخ داد 4 هفته قبل

به مشاور مراجعه کنید