پرسش و پاسخخانم خانه دار
مریم پرسید 2 هفته قبل

سلام، منظور از تکلیف و وظیفه و مسولیت (خانم خانه دار) چیست؟

1 پاسخ ها
مهرداد آقاجانی پاسخ داد 2 هفته قبل

انجام کارهایی که وظیفه اتون نیست
با حال خوبی