زنانگی

💄👠💄

زنانگی یگانه عنصری خواهد بود که دست آخر به داد شما خواهد رسید
دست آخر چرا؟
دست اول ترین خبر ممکن برای یک مرد، زنانگی ناب و اصیل یک زن است
زنها با زنانگی خود چنان راحتند که مردها با مردانگی خویش
اما این عنصر، دیر زمانی است که به بوته ی فراموشی سپرده شده است
زن ها در خیال خود میپندارند که هر چه استقلال بیشتری داشته باشند، برایشان بهتر است
این یک گزاره ی غلط است
استقلال خوب است، اما نه به بهای از دست دادن زنانگی
مردها، همه ی استقلال خود را به پای زنی خواهند ریخت که زنانگی تام و تمامی دارد
حال انتخاب با شماست
استقلال بدون زنانگی یا زنانگی تمام استقلال یافته

#مهرداداقاجانی #زنانگی #آفرودیت #زنانگی_استقلال_یافته