روز پزیدون

امروز روز پزیدون است
روز عشق و محبت
روز عواطف سرشار
روز تکانه
روز محبت بی دریغ
و روز دریا و اقیانوس
اسب که حیوان نجیبی است، در این روز به دیدار ما آمده است
بی واسطه و بدون پیش فرض، پزیدون را می پذیریم و باور می کنیم
باشد که در روان ما به سمت تعالی مطلوب در حرکت باشد