دیونیسوس

کودک ابدی
در سطح نیارهای اولیه همچنان باقی است
همیشه نیاز به حمایت را احساس می کند
به شدت وابسته به مادر است از نوع حسی و احساسی و نه تغذیه شوندگی
خلق آنرمال و دمدمی مزاج اش زبان زد خاص و عام است
در لحظه عاشق است و در همان حال فارغ
مرز میان عشق و نفرت برایش چون تار مویی می ماند
و وجد و خلسه ی همیشگی را بوسیله ی الکل و دراگ همراه می شود
اینها کودکانی ابدی اند که نمی توان به عشق آنها اعتماد کرد
با وجودی که عاشقانی بی قرارند و شما را به اوج لذت جنسی می رسانند
اما در همان حال نیز از شما متنفر خواهند شد