در کارگاه دختر باشعور چه می گذرد؟

در کارگاه آموزشی دختر باشعور در مورد راهکارهای عدم وابستگی بیمارگونه به پارتنر و همسر بحث خواهد شد
اینکه شما به عنوان یک زن می بایست رفتاری از خود نشان دهید که به دور از وابستگی بیش از حد باشد
پارتنر و همسر شما نباید فکر کند که شما او را در تنگنا قرار داده و منحصرا برای خود میخواهید
او باید احساس کند که شما فضای باز و انعطاف پذیری را برای او در نظر گرفته اید
به صورت تفصیلی در کارگاه آموزشی فردا در این خصوص صحبت خواهیم کرد

#مهردادآقاجانی