ترس از دست دادن

ترس از دست دادن به چیزی گفته می شه که یکی از طرفین رابطه فکر می کنه که قراره ترک بشه و مورد طرد واقع بشه

در واقع احساس ریجکشن

اینکه حس کنی که ریجکت شدی

به این میگن ترس از دست دادن

کشنده ترین عاملی که باعث به هوا رفتن رابطه می شه