ترس از دست دادن رابطه …

هیچی بدتر از ترس از دست دادن یک رابطه نمیتونه کار رو در اوایل رابطه خراب کنه
این ترس وقتی وجود داشته باشه، قطعا به همین سمت هم حرکت خواهید کرد
نترسید
شما خیلی آدم خفنی هستید
طرف باید از خداش باشه که با شما باشه
پس با اعتماد به نفس کامل برید تو رابطه