انتقاد نکنیم

اصلا تو این فازا نرید که از دوست دخترتون یا زنتون انتقاد کنید و بدی هاش رو به روش بیارید
حتی اگر خودشم خواست، این کارو نکنید
حتی اگه اصرار کرد، زیر بار نرید
اگر انتقاد کنید، گور خودتونو کندید
اینا اداهای روشنفکریه
خود دخترا هم بهش معتقد نیستن
اونا این سوال رو میپرسن که شما در جواب بگید، عزیزم تو خیلی خوبی و اصلا بدی نداری
اگر این جوابو دادید، زندگیتون رو دو قبضه چفت و بست کردید