آنیما و آنیموس چیست؟

آنیما عنصر زنانه ی وجود مرد را تجسم می بخشد و آنیموس عنصر مردانه ی وجود زن را.
یعنی مردها در اموری که مربوط به درک کردن یک زن است باید آنیما بالا بیاورند و زن ها برای اینکه هویت کسب کنند باید آنیموس درون خود را تقویت کنند

آنیما تجسم تمام تمایلات روانشناختی زنانه در روان مرد نظیر احساسات و حالات مبهم است
به گفته ی یونگ، آنیما کهن الگویی است برای بیان این واقعیت که مرد دارای کمترین میزان ژن زنانه است
در نقطه ی مقابل، یک زن هویت خود را آگاهانه زن میداند اما در ناخودآگاه خویش، عناصر مردانه هم دارد
یک زن برای کسب هویت شخصی، استقلال مادی و معنوی و کسب دست آورد می بایست آنیموس درون خود را بالا آورد و از آن استفاده کند که این مهم توسط بالا آوردن آرک تایپ های آتنا، آرتمیس و هستیا امکان پذیر خواهد شد….